Ampliació activitat

S’ha aprovat definitivament la modificació de la Disposició Transitòria Novena del Reglament Metropolità del Taxi, que contempla l’ampliació de l’antiguitat màxima dels vehicles que la compleixen durant el 2020 i 2021. El text ara queda redactat de la forma següent:

«Ampliar en dos anys el període d’antiguitat màxima dels vehicles establert a l’article 27.6 d’aquest Reglament. Aquesta ampliació serà d’aplicació als vehicles que compleixen les antiguitats màximes establertes durant els anys 2020 i 2021, amb excepció dels vehicles de segona mà que s’apliquin a una llicència i els que es transmetin conjuntament, els quals l’ampliació del període d’antiguitat es limita a un any, i sense perjudici de l’aplicació d’altres normatives que en matèria de
circulació i vehicles siguin de major rang. Aquesta norma entrarà en vigor amb efectes retroactius des del 14 de març de 2020″.